Colofon

De algemeen nut beogende ´Stiftung Gralsbotschaft‘ is het centrale uitgangspunt voor de verbreiding van Abd-ru-shin’s hoofdwerk In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap.

De ‘Stiftung Gralsbotschaft‘ verspreidt uitsluitend de Laatste geautoriseerde uitgave van het werk In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap.

De auteur heeft in zijn laatste levensjaren op aarde een bewerking en nieuwe rangschikking van de Graalsboodschap tot stand gebracht en alleen deze uitgave mag nog worden doorgegeven.

De ‘Stiftung Gralsbotschaft’ is verplicht, zich aan deze uitdrukkelijke wens van de auteur, zoals deze door Maria Bernhardt en Irmingard Bernhardt is bekendgemaakt, te houden.

De opdracht van de ‚Stiftung Gralsbotschaft’is de verbreiding van het werk in alle levende talen. Datzelfde geldt voor zijn andere geschriften en daarbij aansluitende publicaties. De ‘Stiftung Gralsbotschaft’ bevordert de verbreiding van de Graalsboodschap op het internationale vlak en op elke geëigende en passende wijze, ook door het optreden in het openbaar, zoals bijvoorbeeld door de bij haar aangesloten uitgeverij met haar programma, door openbare voordrachten, seminars, enz.

De ‘Stiftung Gralsbotschaft‘, met haar zetel in Stuttgart, wird in 1951 door het Ministerie voor Cultuur en de Belastingdienst van Baden-Württemberg rechtsgeldig verklaard en op grond van haar statuten erkend als stichting ten algemenen nutte. Aangesloten bij de ‘Stiftung Gralsabotschaft’ is de ‘Verlag (Uitgeverij) der Stiftung Gralsbotschaft GmbH’.

Als houdster van het auteursrecht van deze internet-uitgave en in het vervullen van haar legitieme opdracht, het werk van Abd-ru-shin vanuit een centraal punt over de hele wereld te verspreiden, distantieert de ‘Stiftung Gralsbotschaft’ zich uitdrukkelijk van alle andere weergaven van de Graalsboodschap In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap van Abd-ru-shin. Deze weergaven staan in geen enkel verband tot taak en doel van de ‘Stiftung Gralsbotschaft of zijn er zelfs mee in tegenspraak.

Indentiteit van de venootschap

Benaming : Uitgeverij van de Graal

Rechtsvorm : vereniging zonder winstbejag

Zetel : Victor Rauterstraat 101 - 1070 Brussel

Administrateur : Marie-Christine Colinet

Ondernemingsnummer : (BE) 0453.161.531

Telefoon : 02 523 17 42

 

Uitgever

De vzw. is eigenaar van de site : http://shop-graal.com/nl-be/

Realisatie en webhosting

De site http://shop-graal.com/nl-be/ word gehost door Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart, Duitsland

Inhoud en gereedschappen

De Uitgeverij van de Graal verzekerd geen enkele garantie betreffende de betrouwbaarheid en het functioneren van deze dienst. De Uitgeverij van de Graal kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor alle schade of nadelen van welke soort dan ook, inbegrepen, en dit zonder beperking, directe, indirecte, bijkomende of incidente schade of winstverliezen of activiteitsonderbreking, voortkomend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze dienst.

Links naar andere websites

Deze links doen u de website http://shop-graal.com/nl-be/ verlaten naar doelgerichte websites. Deze laatsten zijn niet onder controle van de Uitgeverij van de Graal. Daaruit volgend neemt de Uitgeverij van de Graal geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie op deze websites op zich.

De links met andere externe sites zijn beschikbaar voor het gemak en verondersteld geen enkele garantie ten op zichte van hun inhoud

Auteursrechten – Copyright

De gehele inhoud van deze website, inclusief,en dit onbeperkt, vormgeving, afbeeldingen, teksten, videos, logos, gifs en iconen evenals hun opmaak zijn eigendom van de Uitgeverij van de Graal, met uitzondering van merktekens, logo's of inhouden die toebehoren aan andere partnerbedrijven of auteurs.

De reproductie, de representatie, de overdracht, de distributie, of opname van het geheel of een deel van deze elementen is formeel verboden zonder schriftelijke nadrukkelijke toestemming van de Uitgeverij van de Graal.

 

 

Deze site is een service van de

Uitgeverij van de Graal België
Rue Victor Rauter 101
1070 Bruxelles

Telefoon: (32) 025 23 17 42

E-mail: info@graal-belgique.net.