Uitgeverij van de Graal v.z.w. België

Algemene verkoopvoorwaarden

 

De volgende algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing bij het plaatsen van een bestelling via onze website. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

 

Gebruiksvoorwaarden

Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen vooraleer van onze diensten gebruik te maken en een bestelling te plaatsen. Door van de diensten van de Uitgeverij van de Graal v.z.w. gebruik te maken, aanvaardt u onderworpen te zijn aan deze voorwaarden.

Artikel 1 - Prijzen

De prijzen van onze producten zijn vermeld in euro, alle belastingen (btw) inbegrepen.

De Uitgeverij van de Graal v.z.w. behoudt zich het recht voor om haar tarieven op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In elk geval zullen de artikelen gefactureerd worden op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment waarop de bestelling wordt geregistreerd.

De producten blijven eigendom van de Uitgeverij van de Graal v.z.w. zolang de prijs niet volledig en definitief betaald is door de klant.

Artikel 2 - Portokosten en verpakkingen

De porto- en verpakkingskosten worden niet aangerekend voor zendingen in België.

Voor elk ander land neemt u contact op per e-mail met: info@graal-belgique.net.

Artikel 3 - Beschikbaarheid van onze producten

Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website en zolang de voorraad strekt.

Mocht een product na het plaatsen van uw bestelling niet beschikbaar zijn, dan zullen we u daarover per e-mail of per brief informeren. Uw bestelling zal automatisch geannuleerd worden en zult u terugbetaald worden als uw bankrekening al gedebiteerd werd.

Artikel 4 – Bestelling

De bestellingen kunnen als volgt geplaatst worden:

- via internet: www.graal-belgique.net

- per brief gericht aan de Uitgeverij van de Graal v.z.w. – Victor Rauterstraat 101 – B-1070 Brussel

Zodra de Uitgeverij van de Graal v.z.w. de bestelbon naar behoren ingevuld en bevestigd ontvangt, wordt een geldig contract afgesloten tussen de Uitgeverij van de Graal v.z.w. en haar klant. De via de website van de Uitgeverij van de Graal v.z.w. geregistreerde gegevens vormen het bewijs van het geheel van de transacties met haar klant.

Na het bestelproces, wanneer de klant op de knop "Bevestigen" klikt, verklaart hij deze gegevens te aanvaarden en verklaart hij deze algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel te aanvaarden.

Artikel 5 - Betalingswijze

De bestellingen dienen vóór de verzending betaald te worden.

De volgend betalingswijzen zijn mogelijk:

1) beveiligde betaling met bankkaart/creditkaart, rechtstreeks via de website. Na afloop van uw bestelling wordt u naar de beveiligde website van onze dienstverlener geleid om de betaling per bankkaart/creditkaart te doen. Na afloop van deze betaling, komt u terug op onze website.

2) door bankoverschrijving op de rekening van de Uitgeverij van de Graal v.z.w., met als IBAN-code:

IBAN: BE56 3101 2538 2488

Artikel 6 - Levering

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat u tijdens uw bestelling hebt vermeld. Over het algemeen zijn de leveringstermijnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Digitale producten kunnen onmiddellijk na betaling gedownload worden.

Artikel 7 - Conformiteit van de geleverde producten

Bij ontvangst van de pakketten moet de klant de staat van de producten controleren.

Als u vaststelt dat er gebrekkige of beschadigde producten zijn, of dat ze niet overeenkomen met de bestelling, dan verbinden we er ons ertoe u terug te betalen of de producten in kwestie te vervangen.

In dit geval wordt de klant gevraagd om zijn aanvraag tot terugbetaling schriftelijk te richten en moet hij de producten versturen binnen een termijn van zeven werkdagen na leveringsdag van de producten.

Naargelang van de keuze van de klant zal de Uitgeverij van de Graal v.z.w. overgaan tot een vervanging of terugbetaling van de producten. De kosten van de retourzending zullen terugbetaald worden op voorlegging van de bewijsstukken.

In ieder geval zal de klant de wettelijke waarborgen m.b.t. de conformiteit en gebreken kunnen inroepen, en dit conform de vigerende wettelijke bepalingen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

Met uitzondering van de aankoop van digitale inhoud via downloaden (MP3-bestanden, e-boeken enz.), heeft de klant het recht om de Uitgeverij van de Graal v.z.w. te melden dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen een termijn van veertien kalenderdagen na de dag waarop de klant of een derde die niet de transporteur is en die daartoe is aangewezen door de klant, fysiek de producten in bezit neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Uitgeverij van de Graal v.z.w. (Victor Rauterstraat 101 – B-1070 Brussel - tel.: 02 523 17 42 - info@graal-belgique.net) uw beslissing tot herroeping van de bestelling bekend maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via een brief verstuurd met de post of een fax: naar 02 647 54 99) ofwel via een e-mailbericht).

In deze aanzegging moet de klant met name het volgende opgeven:

- zijn naam, adres, telefoon en e-mailadres;

- de datum van zijn bestelling;

- de datum van ontvangst van zijn bestelling.

De klant kan daarbij het (onderstaande) herroepingformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Opdat de herroepingstermijn in acht zou worden genomen, volstaat het dat de klant zijn communicatie m.b.t. de uitoefening van zijn herroepingsrecht verstuurt vooraleer het hierboven opgegeven herroepingsrecht afloopt.

Effect van de herroeping:

Bij herroeping betalen we aan de klant alle van hem ontvangen betalingen voor zijn bestelling terug, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien doordat de klant desgevallend een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door de Uitgeverij van de Graal v.z.w. voorgestelde standaardleveringswijze) zonder al te grote vertraging en in ieder geval uiterlijk twee weken te rekenen vanaf de dag waarop de Uitgeverij van de Graal v.z.w. op de hoogte werd gesteld van de beslissing tot herroeping van de klant.

De Uitgeverij van de Graal v.z.w. kan de terugbetaling uitstellen totdat ze het geretourneerde goed heeft ontvangen.

De Uitgeverij van de Graal v.z.w. zal overgaan tot de terugbetaling door hetzelfde betaalmiddel te gebruiken als dat wat de klant gebruikt zal hebben voor de initiële transactie, behalve als de klant met de Uitgeverij van de Graal v.z.w. een ander middel overeenkomt; in ieder geval zal deze terugbetaling voor de klant geen kosten veroorzaken.

Het goed moet door de klant teruggestuurd worden in zijn originele staat waardoor het mogelijk is die in nieuwe staat weer in de handel te brengen, zonder al te grote vertraging, uiterlijk twee weken nadat de klant zijn beslissing tot herroeping zal hebben meegedeeld. Deze termijn wordt geacht gerespecteerd te zijn als de klant het goed terugstuurt vooraleer de termijn van veertien kalenderdagen afloopt.

De Uitgeverij van de Graal v.z.w. heeft het recht om de terugbetaling van de teruggestuurde producten te weigeren wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Aankopen van digitale inhoud via downloaden (MP3-bestanden, e-boeken enz.) zijn vast en definitief. Ze kunnen dus geen aanleiding geven tot vervanging, terugbetaling of uitoefening van een herroepingsrecht.

Retouradres:

Uitgeverij van de Graal v.z.w. - Victor Rauterstraat 101 – B-1070 Brussel

Herroepingsformulier

Gelieve het onderstaande formulier enkel in te vullen en terug te sturen als u het contract wenst te herroepen.

Ter attentie van:

Uitgeverij van de Graal v.z.w. – Victor Rauterstraat 101 – B-1070 Brussel

Telefoon: (+32) 02 523 17 42

E-mail: info@graal-belgique.net

Ik / Wij (*) meld/melden (*) hierbij / mijn / onze (*) herroeping van het contract m.b.t. de verkoop van het onderstaande goed:

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van aanzegging met dit formulier op papier)

Datum

(*) schrappen wat niet van toepassing is

Artikel 9 – Veiligheid en naleven van de voorschriften m.b.t. de persoonsgegevens

Onze website is het voorwerp van een systeem ter beveiliging van gegevens. De beveiliging gebeurt via het SSL-versleutelingsprocedé.

De informatie en persoonlijke gegevens die u ons medeelt (adres, telefoon, e-mailadres enz.) worden overdragen naar de server van onze technische dienstverleners om er verwerkt te worden voor het beheer van uw bestelling.

Deze persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over onze activiteiten en over aanbiedingen die uitsluitend bestemd zijn voor onze klanten.

De Uitgeverij van de Graal v.z.w. en onze technische dienstverleners verbinden er zich toe om deze gegevens nooit aan derden door te spelen.

De Uitgeverij van de Graal v.z.w. neemt de Belgische wet van 8 december 1992 (tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995) in acht.

Op voorlegging van een bewijs van uw identiteit kunt u geïnformeerd worden over de gegevens die u betreffen en deze desgevallend laten corrigeren.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De voorgestelde producten zijn conform de Belgische vigerende wetgeving.

Artikel 11 - Aansprakelijkheidsbeperking

De aansprakelijkheid van de Uitgeverij van de Graal v.z.w. kan niet ingeroepen worden in geval van het niet-nakomen van het contract wegens een onvoldoende voorraad of een onbeschikbaarheid van de producten in geval van staking van de post of van de transporteurs, in geval van overmacht, brand, overstroming enz.

De aansprakelijkheid van de Uitgeverij van de Graal v.z.w. kan niet ingeroepen worden ten aanzien van de inhoud van websites waarop hyperlinks naar haar website doorverwijzen.

Artikel 12 - Contact met de Uitgeverij van de Graal v.z.w.

Aarzel niet met om ons contact te op nemen voor alle vragen om aanvullende inlichtingen:

- per e-mail naar: info@graal-belgique.net

- per telefoon: (32) 02 523 17 42

- per post: Uitgeverij van de Graal v.z.w. - Victor Rauterstraat 101 – B-1070 Brussel